tel. +48 62 593 14 33
fax. +48 62 590 33 82
mail: kontakt@uwagadlugi.pl
Partner strategiczny:

 

 

Regulamin


Niniejszy regulamin jest podstawą korzystania z usług serwisu: Internetowa Giełda Wierzytelności UWAGA DŁUGI, dostępnego pod adresem www.uwagadlugi.pl. Określa on w szczególności zasady obowiązywania Regulaminu, sposób korzystania z serwisu, relacje między podmiotami obecnymi w serwisie i ich odpowiedzialność za podejmowane działania.
Serwis UWAGADLUGI.PL zwiększa prawdopodobieństwo skutecznego dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej poprzez publikowanie informacji o możliwości sprzedaży wierzytelności.
 

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte w jego treści poszczególne określenia oznaczają:
1. Administrator Serwisu oznacza: Tomasza Gralińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Biznes Partner z siedzibą w Kaliszu, ul. Bankowa 9/10.
2. Regulamin oznacza niniejszy Regulamin przyjęty i uchwalony przez Administratora Serwisu wraz z ewentualnymi zmianami.
3. UWAGADLUGI.PL (dalej: Serwis) oznacza platformę elektroniczną dostępną pod adresem www.uwagadlugi.pl, służącą zamieszczaniu przez Użytkowników ogłoszeń o możliwości sprzedaży wierzytelności powstałych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Wierzycieli.
4. Przedsiębiorca oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004, Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).
5. Utworzenie Panelu oznacza procedurę rozpoczęcia korzystania z Serwisu, poprzez przekazanie zlecenia windykacyjnego.
6. Użytkownik Serwisu (Użytkownik) oznacza Przedsiębiorcę, któremu zostanie utworzony panel w Serwisie oraz osobę fizyczną upoważnioną przez Użytkownika do korzystania z Serwisu w jego imieniu i na jego rzecz.
7. Panel Użytkownika (Panel) oznacza profil Użytkownika w Serwisie.
8. Wystawca oznacza Użytkownika będącego Wierzycielem lub inny podmiot uprawniony na podstawie umowy lub pełnomocnictwa do dysponowania Wierzytelnością w imieniu Wierzyciela, który zamieścił informację o Wierzytelności w Serwisie. Do wystawienia informacji o Wierzytelności konieczne jest utworzenie Panelu, w związku z czym postanowienia dotyczące Użytkownika stosuje się także do Wystawcy.
9. Wierzyciel oznacza podmiot, któremu przysługuje Wierzytelność powstała w ramach działalności gospodarczej.
10. Wierzytelność oznacza istniejącą, powstałą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pochodzącą z legalnego źródła należność pieniężną przysługującą Użytkownikowi Serwisu, której dotyczy zlecenie zamieszczenia informacji o możliwości sprzedaży w Serwisie. Wierzytelność winna być udokumentowana w szczególności rachunkiem wystawionym zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. z 1991, Nr 80, poz. 350 z późn. zm.), fakturą VAT wystawioną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego opatrzonym klauzulą wykonalności lub prawomocną ugodą zawartą przed sądem powszechnym opatrzoną klauzulą wykonalności.
11. Dłużnik oznacza podmiot, na którym ciąży obowiązek spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz Wierzyciela.
12. Usługa oznacza usługę świadczoną przez Administratora Serwisu na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.
13. Treści oznaczają teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video itp., w szczególności będące utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Stanowią one przedmiot praw własności intelektualnej Administratora Serwisu i podlegają ochronie przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
14. Reklamacja oznacza reklamację wniesioną przez Użytkownika lub Dłużnika do Administratora Serwisu, dotyczącą nienależytego świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu.
 

§ 2 Obowiązywanie Regulaminu

1. Regulamin Serwisu stanowi regulamin zgodnie ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), a także wzorzec umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
2. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem skutecznego Utworzenia Panelu i oznacza wyrażenie zgody na bycie związanym postanowieniami Regulaminu w pełnym zakresie.
3. Administrator Serwisu może dokonywać zmian Regulaminu w każdym czasie. Każdorazowe zalogowanie się do Serwisu przez Użytkownika oznacza wyrażenie zgody na aktualne brzmienie Regulaminu.
4. Zmiany nie mające wpływu na prawa i obowiązki Użytkowników, okresowe promocje i rabaty nie są uważane za zmianę Regulaminu.
5. Użytkownik może nawiązać z Administratorem Serwisu rozmowy celem zawarcia umowy o korzystanie z serwisu na zasadach dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
6. Postanowienia indywidualnej umowy z Użytkownikiem mogą modyfikować prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy, o której mowa w zd. 1 a Regulaminem, pierwszeństwo stosowania przyznaje się postanowieniom umowy.
 

§ 3 Dostęp do Serwisu

1. Dostęp do części ogólnodostępnej Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy Internetu.
2. Administrator Serwisu ogranicza dostępność do części Treści i możliwość korzystania z Usług Serwisu dla Użytkowników (po skutecznym Utworzeniu panelu) lub potencjalnych nabywców Wierzytelności, którzy zaakceptują niniejszy Regulamin przed złożeniem oferty nabycia Wierzytelności.
 

§ 4 Utworzenie nowego Panelu

1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystanie w jakikolwiek sposób z Serwisu oznacza wiążącą akceptację Regulaminu.
2. Utworzenie Panelu w Serwisie jak i korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
3. Utworzenie Panelu Użytkownika przeprowadzane jest on-line, poprzez pracowników biura Administratora. Przekazanie danych (w tym osobowych) podczas procesu tworzenia Panelu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.
4. Przekazania danych do utworzenia Panelu Użytkownik dokonuje osobiście, a w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, może go dokonać tylko osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu lub upoważniona do tego celu.
5. Do właściwego zakończenia procesu tworzenia Panelu konieczne jest potwierdzenie zapoznania się i akceptacja Regulaminu. Aktywacja następuje z chwilą przesłania loginu oraz hasła służącego do zalogowania się w Serwisie. Po ukończeniu procedury Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Usług.
6. Użytkownik w toku rejestracji obowiązany jest podawać wszelkie dane zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy oraz swoją najlepszą wiedzą. Administrator Serwisu zapewnia każdemu Użytkownikowi możliwość wglądu do dotyczących go danych jak i ich modyfikacji. Jeśli okaże się, że dane są nieprawdziwe lub nieaktualne, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Administratora o konieczności aktualizacji danych.
7. Pomyślne Utworzenie Panelu jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z Serwisu pomiędzy Administratorem Serwisu a Użytkownikiem Serwisu na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku utraty lub zapomnienia Hasła uzyskanego w toku rejestracji, Użytkownik powinien zawiadomić o tym Administratora.
 

§ 5 Ogólne zasady korzystania z Serwisu

1. Wszyscy Użytkownicy jak i Administrator Serwisu zobowiązani są do korzystania z Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i w dobrej wierze. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, to jest w sposób nieuciążliwy zarówno dla Administratora Serwisu, jak i innych Użytkowników z poszanowaniem ich praw, ze szczególnym uwzględnieniem praw wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993, Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).
3. Użytkownik w szczególności powinien przekazywać do Serwisu wyłącznie aktualne i zgodne ze stanem faktycznym informacje o Dłużniku oraz istniejących i udokumentowanych Wierzytelnościach, pochodzących z legalnego źródła.
4. W szczególności zabronione jest podejmowanie działań polegających na:
o korzystaniu z Paneli innych Użytkowników lub podejmowaniu prób logowania się do nich;
o udostępnianie swojego Panelu innym Użytkownikom;
o przetwarzaniu danych uzyskanych za pośrednictwem Serwisu wbrew postanowieniom Regulaminu bądź przepisom powszechnie obowiązującym.
5. Administrator Serwisu zastrzega możliwość samodzielnego usunięcia z Serwisu informacji o długu zamieszczonym przez Wystawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, o których mowa w ust. 6 oraz w § 10 ust. 12 niniejszego Regulaminu.
6. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość zablokowania Panelu Użytkownika wraz z wstrzymaniem świadczenia Usług, możliwość usunięcia zamieszczonych na życzenie Użytkownika treści, jeśli korzystanie z Serwisu następuje z naruszeniem przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy:
o zachodzi uzasadniona obawa, że Serwis wykorzystywany jest do celów niezgodnych z jego charakterem i przeznaczeniem bądź prawem;
o Użytkownik podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.
7. Administrator Serwisu ma prawo do przerw w dostępie do Serwisu z powodu niezbędnych działań technicznych związanych z funkcjonowaniem portalu. Przerwy w miarę możliwości będą miały miejsce w godzinach nocnych i nie powinny trwać dłużej niż 24 godziny tygodniowo.
8. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów oferowanych przez Administratora Serwisu lub podmioty trzecie.
9. Administrator Serwisu pozostaje wyłącznym właścicielem praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, do wszelkich Treści, materiałów, informacji, baz danych oraz oprogramowania zawartego, wykorzystywanego lub udostępnianego w Serwisie.
10. Każdy Użytkownik ma obowiązek informować Administratora Serwisu o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniu Serwisu.
 

§ 6 Relacje prawne pomiędzy Użytkownikami Serwisu

1. Informacje zawarte w Serwisie o możliwości sprzedaży wierzytelności nie są ofertami w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego. Użytkownik nie ma obowiązku ustosunkowania się do oferty złożonej przez potencjalnego nabywcę Wierzytelności.
2. Serwis nie jest platformą, na której dochodzi do zawarcia umów sprzedaży wierzytelności, ani jakichkolwiek innych umów pomiędzy Użytkownikami Serwisu.
3. Administrator Serwisu oświadcza, że:
o nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami Serwisu,
o pośredniczy w transakcjach kupna-sprzedaży wierzytelności,
o nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania którejkolwiek ze stron takich umów,
o nie jest gwarantem wykonania zobowiązań zaciąganych przez Użytkowników.
4. W przypadku spłaty całości/częsci Wierzytelności przez dłużnika lub jej sprzedaży, Wierzyciel obowiązany jest niezwłocznie przekazać tę informację Administratorowi Serwisu, który zobowiązuje się do zmniejszenia/usunięcia kwoty długu. Gdy Wierzyciel nie jest Wystawcą, obowiązany jest on niezwłocznie poinformować Wystawcę o spłacie lub sprzedaży Wierzytelności. Obowiązek przekazanie informacji o wpłacie Administratorowi Serwisu przechodzi wówczas na Wystawcę.
 

§ 7 Lista Usług świadczonych przez Administratora Serwisu

1. Administrator Serwisu świadczy w szczególności następujące Usługi za pośrednictwem Serwisu:
a. zamieszczanie w Serwisie informacji o możliwości sprzedaży Wierzytelności wraz z możliwością późniejszej modyfikacji tych informacji jak i ich usunięcia,
b. przeglądanie ogłoszeń o możliwości sprzedaży Wierzytelności oraz składanie ofert ich nabycia,
c. odbieranie ofert nabycia Wierzytelności i przekazywanie ich Użytkownikom Serwisu,
d. promowanie (wyróżnianie) Wierzytelności na stronie głównej Serwisu,
e. informowanie Dłużników o umieszczeniu ogłoszenia o możliwości sprzedaży Wierzytelności w Serwisie za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz listownie,
f. zapoznawanie się z udostępnionymi Treściami.
2. Zamieszczenie informacji o możliwości sprzedaży Wierzytelności oznacza publikację na stronie www.uwagadlugi.pl ogłoszenia o możliwości sprzedaży Wierzytelności oraz informacji o Dłużniku, wskazanych przez Wystawcę, stosownie do art. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych (Dz.U z 2010, Nr 81, poz. 530 z późn. zm.).
3. Publikacja Wierzytelności następuje bez zbędnej zwłoki, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w §10 ust. 8.
 

§ 8 Procedura zakończenia korzystania z Serwisu

1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Serwisu, składając odpowiednie oświadczenie w Serwisie. Oświadczenie to można złożyć poprzez wysłanie stosownej dyspozycji do Administratora Serwisu (na adres e-mail bądź listownie). Rezygnacja korzystania z Serwisu powoduje zablokowanie Panelu Użytkownika przez Administratora Serwisu oraz archiwizację i odpublicznienie wszelkich danych wprowadzonych do Serwisu.
2. Jeśli w momencie zablokowania Panelu Użytkownik miał wystawione w Serwisie długi, następuje ich automatyczne usunięcie.
 

§ 9 Opłaty

1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 

§ 10 Przetwarzanie danych i danych osobowych

1. Administrator Serwisu jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie, danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi Administrator Serwisu zbiera i przetwarza zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celach związanych ze świadczeniem Usług oraz w celach ewidencyjnych umożliwiających Użytkownikom wgląd do elementów przedmiotowych i podmiotowych konkretnych Wierzytelności.
2. Podstawą do przetwarzania przez Administratora Serwisu danych Użytkownika jest jego zgoda w myśl art. 23 ust. 1 pkt. 1) ustawy powołanej w ust. 1. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach handlowych i marketingowych.
3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich modyfikacji zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 3) ustawy, o której mowa w ust. 1.
4. Użytkownik może zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych, żądanie to powoduje zablokowanie Panelu Użytkownika i utratę możliwości korzystania z Usług. Użytkownik może także zażądać usunięcia jego danych, co zostanie zrealizowane jeśli są już one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane (to jest - Użytkownik zablokował Konto), zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 6) ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Zablokowanie konta z jakiejkolwiek przyczyny wiąże się z anonimizacją i zaprzestaniem przetwarzania danych, za wyjątkiem tych, których dalsze przetwarzanie jest niezbędne w celach ewidencyjnych i dowodowych.
6. Publikacja przez Wierzyciela lub Wystawcę informacji o przysługującej mu Wierzytelności wobec Dłużnika będącego osobą fizyczną wymaga wydrukowania, podpisania i wysłania na adres Administratora Serwisu, bądź przekazanie osobiście, umowy obsługi wierzytelnosci. Uzasadnione jest takie wskazanie danych osobowych Dłużnika, które są niezbędne do określenia Wierzytelności. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w ust. 1 administrator powinien przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne dla określonego celu. W związku z powyższym w publicznej informacji o Wierzytelności celowe dla oceny jej jakości jest ujawnienie imienia i nazwiska Dłużnika będącego osobą fizyczną (jego firmy), oraz miejsca wykonywania przez niego działalności gospodarczej.
7. Przetwarzanie danych Dłużnika odbywa się bez jego zgody w prawnie usprawiedliwionym celu, którym jest dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 5) oraz art. 23 ust 4 pkt 2) ustawy, o której mowa w ust. 1.
8. Wierzyciel lub upoważniony Wystawca przekazuje Administratorowi Serwisu dane Dłużnika (numer telefonu, adres e-mail i adres pocztowy, związane z wykonywaniem działalności gospodarczej) umożliwiające administratorowi danych wykonanie obowiązku informacyjnego, wynikającego z art 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości tych danych, Administrator Serwisu może wstrzymać publikację informacji o Wierzytelności do czasu ich poprawienia.
9. Z chwilą zamieszczenia informacji o Wierzytelności w Serwisie, Administrator Serwisu powiadamia Dłużnika o fakcie zamieszczenia jego danych w Serwisie.
10. Dłużnik ma prawo do zgłoszenia uzasadnionego żądania usunięcia informacji dotyczącej jego zadłużenia oraz prawo dostępu i poprawienia danych go dotyczących (w tym osobowych). Realizacja tego prawa następuje poprzez kontakt z Administratorem. Wszelkie żądania muszą być szczegółowo sprecyzowane, a w przypadku żądania usunięcia informacji o długu powinny być ponadto uprawdopodobnione (np. skanem potwierdzenia przelewu na okoliczność nieistnienia długu itp.), pod rygorem pozostawienia żądania bez rozpoznania.
11. Złożenie żądania, o którym mowa w ust. 10 powoduje niezwłoczne usunięcie z Serwisu informacji o Wierzytelności na czas niezbędny do ustalenia jego zasadności.
12. Treść żądania, o którym mowa w ust. 10 jest niezwłocznie przekazywana Wierzycielowi, który ma 3 dni na:
a. uwzględnienie żądania i przekazania dyspozycji Administratorowi Serwisu, zmian poprzez edycję zamieszczonych danych bądź usunięcie długu z Serwisu,
b. uzasadnienie Administratorowi Serwisu bezzasadności żądania. Wierzyciel składa wówczas oświadczenie, że Wierzytelność istnieje, jest zgodna z wymogami Regulaminu Serwisu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść zamieszczonej informacji. Otrzymanie takiej wiadomości przez Administratora Serwisu spowoduje niezwłoczne upublicznienie informacji o Wierzytelności w Serwisie. Dalsze roszczenia dotyczące usunięcia długu z Serwisu, Dłużnik powinien kierować bezpośrednio do Wierzyciela.
13. Brak reakcji Wierzyciela, o której mowa w ust. 11 w zakreślonym terminie daje Administratorowi Serwisu prawo do poprawienia danych zgodnie z żądaniem Dłużnika lub samodzielnego usunięcia informacji o Wierzytelności z Serwisu, jeśli Dłużnik w sposób wystarczający uprawdopodobni jego nieistnienie.
 

§ 11 Odpowiedzialność

1. Administrator Serwisu prowadzi stały nadzór nad jego funkcjonowaniem, lecz nie jest odpowiedzialny za utrudnienia techniczne związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
2. Do właściwego korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa oraz aktualny, regularnie sprawdzany adres e-mail, które to Użytkownik musi sobie zapewnić we własnym zakresie. Użytkownik ponosi wyłączoną odpowiedzialność za poprawność działania wyżej wymienionych urządzeń i funkcji.
3. Uwzględniając informacyjno-usługowy charakter Serwisu, Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody Użytkowników powstałe przy korzystaniu z Serwisu w granicach prawnie dopuszczalnych. Administrator Serwisu nie odpowiada także za prawdziwość danych zamieszczanych przez Użytkowników Serwisu, w szczególności dotyczących istnienia, jak i jakości publikowanych Wierzytelności.
4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie akcje podjęte w Serwisie przy użyciu jego loginu i hasła, w szczególności za:
o sposób w jaki wykorzystuje Panel Użytkownika;
o korzystanie z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem oraz właściwymi przepisami prawa;
o przetwarzanie danych, które uzyskał poprzez dostęp do Serwisu,
o prawdziwość, kompletność i rzetelność Treści przekazywanych Administratorowi Serwisu w związku ze świadczeniem Usług.
5. Dłużnik zostaje zawiadomiony przez Administratora Serwisu o upublicznieniu informacji o Wierzytelności w Serwisie wiadomością e-mail bądź listownie na adres wskazany przez Wystawcę. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość dostarczonych danych dotyczących Dłużnika, uwzględniając konsekwencje wynikające z § 10 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
6. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania Hasła w tajemnicy i do ochrony go przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Działania podejmowane przy użyciu loginu i hasła uważa się za podjęte przez Użytkownika.
7. Naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa może spowodować zablokowanie Konta użytkownika wraz ze wstrzymaniem świadczenia Usług. Gdy naruszenie stanowi czyn zabroniony według przepisów prawa karnego, Administrator Serwisu zawiadomi właściwe organy ścigania o tym fakcie.
 

§ 12 Reklamacje

1. Reklamacja wymaga formy elektronicznej, bądź pisemnej. Reklamacja powinna zawierać nazwę Użytkownika w Serwisie (login) oraz dokładne określenie problemu. Reklamacje Dłużników składane są w tej samej formie z podaniem danych umożliwiających weryfikację Dłużnika.
2. Przedmiotem reklamacji może być w szczególności niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi przez Administratora Serwisu.
3. Administrator Serwisu rozpatruje prawidłowo wniesioną Reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeśli Reklamacja wymaga uzupełnienia, Administrator wzywa Użytkownika do przesłania niezbędnych informacji. Termin rozpatrzenia biegnie wtedy od uzupełniania Reklamacji.
4. O wyniku rozpatrzenia Reklamacji Administrator Serwisu informuje Użytkownika pocztą elektroniczną na adres podany podczas Rejestracji.
5. W przypadku odmowy uwzględnienia Reklamacji, ponowną Reklamację w tej samej sprawie Administrator Serwisu pozostawia bez rozpoznania.
 

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.uwagadlugi.pl.
2. Ilekroć w Regulaminie użyto słowa pisanego wielką literą, ma ono znaczenie nadane mu w §1 niniejszego Regulaminu.
3. Podstawową formą kontaktu, korespondencji i doręczeń pomiędzy Użytkownikami a Administratorem Serwisu jest forma elektroniczna lub listowna. Przy konieczności doręczenia pocztowego, przesyłka zostanie wysłana na adres Użytkownika podany w toku rejestracji.
4. Administrator Serwisu oraz Użytkownik będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych w związku ze świadczeniem lub korzystaniem z Usług za pośrednictwem Serwisu lub stosowaniem niniejszego Regulaminu.
5. Wszelkie spory nie rozwiązane na drodze polubownej zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby Administratora Serwisu.
6. Gdyby którekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu zostały uznane za nieważne na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji właściwego organu administracji, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
Internetowa Giełda Wierzytelności uwagadlugi.pl działa zgodnie z prawem wg:art. 4 ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz.U., z 2010 roku, Nr 81, poz. 530 z późn. zm.),
art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
przepisy ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Z 1964 roku, Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zm.)

Internetowa Giełda Wierzytelności uwagadlugi.pl jest darmową, ogólnie dostępną, publiczną platformą ogłoszeń zawierającą informacje o możliwości sprzedaży bądź zakupu wierzytelności.

Upublicznienie informacji identyfikujących wierzytelność bądź dług, a zatem także dane dłużnika, zostają udostępnione na podstawie art. 4 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych zezwala bowiem na przetwarzanie danych osobowych bez zgody osoby fizycznej, której dotyczą, jeżeli następuje to w prawnie usprawiedliwionym celu, a za taki cel uznaje się między innymi ogłoszenie publiczne w celu sprzedaży wierzytelności.